Заснивање радног односа

Име и презиме_______________________________________________разред_____

1.Запослен си у привредном друштву ,,Сјај,, доо Кула, које се бави продајом беле технике, на радном месту финансијски администратор. Обим послова се повећао.Директор прима Бојанић Бојана на радно место магационера на одређено време са пуним радним временом. Бојан те пита може ли засновати радни однос на неодређено време и како, објасни му?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2

2) Заокружи тачне тврднје:
1. рад на одређено време уговара се за сезонске послове
2. рад на одређено време уговара се да би се проверио нови радник
3. рад на одређено време уговара се када имамо више заинтересованих за један посао
4. рад на одређено време се уговара услед повећанја обима посла који траје одређено време
5.рад на одређено време се уговара за радни однос који непрекидно траје дуже од 12 месеци 2

5. Одлука о потреби заснивања радног односа се доноси :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1

6. МП је дошао на посао,на радно место продавца сладоледа на три месеца. Прошло је месец дана од ступања на рад,тада је отишао у правну службу да пита кад ће закључити уговор о раду. Правник је био у гужви и рекао му да има времена. Прошло је три месеца и МП је добио решење о престанку радног односа. МП је рекао да не може тако и да је он у сталном радном односу. Правник му је рекао да није у праву. Ко је у праву?Објасни.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2

7.Ко доноси одлуку о потреби заснивања радног односа?
А) служба за запошљавање
Б) послодавац 1

8.Заокружи тачну тврдњу:
а) послодавац мора да распише оглас
б) послодавац не мора да распише оглас
ц) послодавац ће расписати оглас ако му нареди Национална служба за запошљавање 1
9.Радни однос се заснива пре :
а) обављене предходне провере радне способности
б) обављеног пробног рада 1

10.Посебни услови за заснивање радног односа су:
а) стручна спрема
б) 15 година живота
ц) радно искуство 1

11,10-5 9,8-4 7,6-3 5-2

Advertisements
od lukaiuros Objavljeno u test

Заснивање радног односа

Име и презиме_______________________________________________разред_____

1.Запослен си у привредном друштву ,,Сјај,, доо Кула, које се бави продајом беле технике, на радном месту финансијски администратор. Обим послова се повећао.Директор прима Бојанић Бојана на радно место магационера на одређено време са пуним радним временом. Бојан те пита може ли засновати радни однос на неодређено време и како, објасни му?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2
а) Заокружи тачне тврднје:
1. рад на одређено време уговара се за сезонске послове
2. рад на одређено време уговара се да би се проверио нови радник
3. рад на одређено време уговара се када имамо више заинтересованих за један посао
4. рад на одређено време се уговара услед повећанја обима посла који траје одређено време
5.рад на одређено време се уговара за радни однос који непрекидно траје дуже од 12 месеци 1

б) разлика између непуног и пуног радног времена је:
1. у времену проведеном на раду
2. у поступку заснивања радног односа
3. у остваривању права
4. у прерасподели радног времена
5. у извршавању послова 1

2. Краће радно време од пуног радног времена и сва права из радног односа имају лица која раде:
А) непуно радно време
Б) прековремено
Ц) скраћено радно време 1
3.Радни однос се заснива пре :
а) обављене предходне провере радне способности
б) обављеног пробног рада 1

4.Посебни услови за заснивање радног односа су:
а) стручна спрема
б) 15 година живота
ц) радно искуство 1
5.VI I степен стручне спреме има лице које је завршило:
а) четворогодишње образовање
б) завршен факултет
ц) висококвалификовани радник 1

8-5 7-4 6-3 5,4-2

od lukaiuros Objavljeno u test

Заштита на раду

Име и презиме__________________________________________________________разред____________

1. Ти си радник правне службе привредног друштва ,,Искра„ доо из Куле које се бави производњом електро уређаја. Радница Мира Малиновић је дошла да се распита каква су њена права. Рекла је да неће више да ради за у трећој смени јер је у петом месец у трудноће. Помози јој.

а) Колико траје породиљско одсуство?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________2
б) У којим случајевима отац детета има право на коришћење породиљског одсуства?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2
в) Да ли запослена Мира Малиновић има право да не ради ноћу, објасни.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2

2. Врсте мера заштите на раду могу бити:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3

3.У ком року је запослени дужан да обавести послодавца о привременој спречености за рад?
а) чим се разболи
б) кад оде код лекара
в) кад му лекар да потврду о привременој спречености за рад
г) најкасније у року од три дана од дана наступања привремене спречености 1

4. Заокружи тачне тврдње:
а) Запослена жена за време последњих 8 недеља трудноће не може да ради прековремено и ноћу
б) Запослена жена за време последњих 6 недеља трудноће не може да ради прековремено и ноћу
в) Запослена жена за време последњих 8 недеља трудноће може да ради прековремено и ноћу
г) Запослена жена за време последњих 9 недеља трудноће не може да ради прековремено и ноћу 3

od lukaiuros Objavljeno u test

Одмори

Име и презиме______________________________________________разред_______

1. Шта је заједничко и различито непуном и скраћеном радном времену:
1____________________________________________________________________________1
2.____________________________________________________________________________1

2.Приправник је________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 1

3. Ко доноси одлуку о престанку радног односа лица које је на пробном раду:
а) комисија
б) директор
ц) шеф радника на пробном раду 1

4. Колико траје приправнички стаж:
а) најдуже годину дана
б) 6 месеци
ц) најкраће годину дана 1

5. Стручни испит полаже:
а) радник на предходној провери радне способности
б) приправник
в) радник на пробном раду 1

6.Кандидати су:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________1

7. Одлука о потреби заснивања радног односа садржи:____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

8. МП је дошао на посао,на радно место продавца сладоледа на три месеца. Прошло је месец дана од ступања на рад,тада је отишао у правну службу да пита кад ће закључити уговор о раду. Правник је био у гужви и рекао му да има времена. Прошло је три месеца и МП је добио решење о престанку радног односа. МП је рекао да не може тако и да је он у сталном радном односу. Правник му је рекао да није у праву. Ко је у праву?Објасни.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2

10,9-5 8,7-4 6-3 5-2

od lukaiuros Objavljeno u test

Име и презиме_____________________________________________________разред______

1. Радник Марко Лучић је засновао радни однос 1.2.2011. на неодређено време у привредном друштву доо ,,ЗОРА,, , у децембру исте године му је кум понудио да пређе у његово привредно друштво јер су бољи услови.Марко је у свом привредном друштву рекао да даје отказ јер одлази у друго привредно друштво, али да пре тога хоће да искористи годишњи одмор?

а) Има ли Марко право на годишњи одмор, објасни?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2
б) У ком року мора добити решење о коришћењу годишњег одмора ?
____________________________________________________________________________1

2. Oдмор у току радног времена траје:
а) 45 минута
б) 12 часова
в) 24 часа 1
3. Милош Митић је изабран на функцију народног посланика на 4 године . Запослен је у привредном друштву доо,,Светлост“ у Кули које доста лоше послује, тако да је био презадовољан избором у народну скупштину. ДОО,, Светлост“ је пословало све слабије тако да је директор решио да отпусти неке раднике. Кад је вршио избор гледао је целокупну ситуацију и Милош је први добио отказ. Међутим Милош се жалио.
А) Има ли Милош основа да се жали? Објасни.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2

Б) Шта је годишњиодмор?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2

В) Који су нерадни дани у Србији (навести датум и назив)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2

4.Кад запослени има право на неплаћено одсуство?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2

5. Петар Којић је послат 1 годину на рад у иностранство. Његова супруга Вера, која је запослена као наставник у основној школи је поднела захтев директору за одсуство за исти тај периода јер хоће и она да иде. Директор је одбио њен захтев и рекао да не може. Да ли је директор у праву
Објасни.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2
14,13-5 12,11-4 10,9-3 7,6-5

od lukaiuros Objavljeno u test

Зарада

Име и презиме_______________________________________________разред____

1.Зарада се састоји од:
А) зараде за обављени рад, времена проведеног на раду и зараде по основу доприноса
Б) основне зараде , зараде за радни учинак и увећане зараде
В) основне зараде и времена проведеног на рада 1

2.Шта је текући рад?
__________________________________________________________________________________________1

3.Запослени добија накнаду зараде (заокружи тачне одговоре)
А) кад се налази на војној вежби
Б) кад је на годишњем одмору
В) кад ради ноћу 1

4. ММ је радила за време првомајских празника, кад је добила зараду, одбила је у истом износу као њена колегиница која није радила за време празника. ММ се жалила?
а) Има ли ММ право да се жали? Објасни.
___________________________________________________________________________________________2
б) Ко доноси одллуку о висини минималне зараде?
_________________________________________________________________________________________2
в) Има ли запослени право жалбе на решење о заради?Објасни
___________________________________________________________________________________________2

5. Шта је радни учинак?
_________________________________________________________________________________________1

6. Запосленом се увећава зарада за прековремени рад:
а) 60%
б) 110%
в) 26% 1

бодови: 11,10-5 9,8-4, 7,6-3 5-2

od lukaiuros Objavljeno u test

Престанак радног односа

Име и презиме___________________________________________________разред_____

1. Ти си радник привредног друштва ,,Центар„ доо из Куле које се бави извођењем грађвинских радова. Директор ти је рекао да раднику Николић Николи напишеш решење о привременом удаљењу са рада 10 дана, без накнаде, зато што се свађао са осталим радницима и ометао их док су радили. Рекао си директору да не може тако.

а) какво удаљење радника може бити?
___________________________________________________________________________1
б) колико може да траје удаљење радника?
___________________________________________________________________________1
в) објасни директору шта може да уради?
___________________________________________________________________________2

2. . Заокружи тачну тврдњу:
а) кад запослени даје отказ мора бити у писменој форми
б) кад запослени даје отказ не мора бити у писменој форми 1

3. Ти радиш у привредном друштву ,, Центар„ доо, Кула које се бави извођењем граћевинских радова . Радник МН је отишао на боловање 3.3. 2008. и доставио је потврду лекара да ће бити одсутан због лечења 15 дана. Директор ти је рекао да МН напишеш решење о престанку радног односа јер га видео на пијаци 9.3.2008. где продаје салату. Кад се појавио МН ти си му дао решење али је он рекао да не може тако.
а) како може престати радни однос вољом радника
________________________________________________________________________2

б) Шта се подразумева под отказним роком?
________________________________________________________________________1

в) Шта ћеш рећи МН о његовој сиtуацији?
________________________________________________________________________2

Бодови и оцене; 10,9-5 8,7-4 6- 3 5 -2

od lukaiuros Objavljeno u test

престанак пд

Име и презиме_________________________________________________-разред____

1. Ликвидациони управник је утврдио да имовина Доо,,Игра„ за трговину играчака из Малог Иђоша није довољна за намирење свих потраживања. Како ће поступити ,објасни?
_________________________________________________________________________ 2
2. Ти радиш као комерцијалиста у Доо,, Хлеб „ пекара из Куле у ком је покренут поступак ликвидације, Доо,, Дукат„ за трговину накитом из Липара , прославља 10 година успешног рада па јој треба већа количина производа за неколико прослава које намерава да организује .

а) Како ћеш поступити, објасни?
_________________________________________________________________________ 2
б) Шта ради ликвидациони управник?
_________________________________________________________________________ 2

3.Oдлуку о покретању стечајног поступка доноси:
а) стечајни судија
б) скупштина поверилаца
в) стечајни управник 1

4. Престанком привредног друштва намирују се сви повериоци код поступка:
А) стечаја
Б) ликвидације
Ц) трансформације 1

5.Реорганизација привредних друштава подразумева:
А) повезивање привредних друштава
Б) статусне промене и промену правне форме 1

9,8-5 7,6-4 5-3 4-2

od lukaiuros Objavljeno u test

Престанак привредног друштва

Име и презиме_________________________________________________ разред____

1. Ликвидациони управник је утврдио да имовина Доо,,Игра„ за трговину играчака из Малог Иђоша није довољна за намирење свих потраживања. Како ће поступити ,објасни?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2
2. Ти радиш као комерцијалиста у Доо,, Хлеб „ пекара из Куле у ком је покренут поступак ликвидације, Доо,, Дукат„ за трговину накитом из Липара , прославља 10 година успешног рада па јој треба већа количина производа за неколико прослава које намерава да организује, тражи од тебе да се договорите око испорука .
а) Како ћеш поступити, објасни?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2

б) Шта ради ликвидациони управник?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2

3. Ти радиш у привредном друштву ,, Избор„ ДОО Кула , које се бави
производњом производа од коже. У привредно друштво је стигла одлука о
забрани обављања делатности привредног друштва.
На који начин ће престати да постоји твоје привредно друштво. Објасни ?
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________2
4.
Разврстај наведене карактеристике према томе да ли важе за стечај или ликвидацију стављањем почетног слова с или л:
а) ако није организован у складу са законом 0,5
б) недовољна платежна способност 0,5
в) има довољно финансијских средстава 0,5
г) ништавост уписа 0,5

10,9-5 8,7-4 6,3 5-2

od lukaiuros Objavljeno u test

Одмори и одсуства

Име и презиме_____________________________________________________разред______

1..Радник Мирко Лучић је због кривице у саобраћајном удесу осуђен на 8 месеци затвора. Међутим због доброг владања је пуштен из затвора после после 5 месеци. Вратио се у Доо,, Булка„ из Савиног Села где је радио 15 година. Међутим директор му је рекао да не може да ради.
А) да ли је директор у праву, објасни!
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2
б) Која права радник има у случају мировања радног одсуства?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

3.Дневни одмор траје:
а) 45 минута
б) 12 часова
в) 24 часа 1

4.Право на годишњи одмор стиче се :
а) после 1 године рада
б) после 6 месеци рада
в) после 2 године рада 1

5.У ком року мора да се врати радник на посао ако је прошло мировање радног односа:
а) у року 30 дана
б) у року 20 дана
в) у року 15 дана 1

6..Нерадни дани у Србији осим верских празника су :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 3

7.Радник Мирко Лучић је засновао радни однос 1.2.2009. на неодређено време у привредном друштву доо ,,ЗОРА,, , у децембру исте године му је кум понудио да пређе у његово привредно друштво јер су бољи услови.Мирко је у свом привредном друштву рекао да даје отказ јер одлази у друго привредно друштво, али да пре тога хоће да искористи годишњи одмор?
а) Има ли Мирко право на годишњи одмор, објасни?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2
б) У ком року мора добити решење о коришћењу годишњег одмора ?
____________________________________________________________________________1

12,11-5 10,9-4 8,7-3 6,5-2

od lukaiuros Objavljeno u test